Wojtek Kukuczka

Wojtek Kukuczka

Wojtek Kukuczka / Poľsko

Hlavnou náplňou jeho tvorby je fotografia, multimédiá, grafická projekcia a film. V rámci magisterského štúdia odboru fotografia a multimédiá na Umeleckej akadémii vo Vroclave   vyštudoval fotografickú techniku. Je tiež absolventom štúdia vizuálnej komunikácie na akadémii umení v Holandsku. Má za sebou viac ako 40 fotografických výstav. Okrem iného vystavoval vo vroclavskej BWA (Galéria súčasného umenia), katovickom CSF (Centrum filmového umenia) a v Centre kultúry v Chorzove. V roku 2007 reprezentoval vroclavskú Akadémiu umenia na festivale vo francúzskom Cannes a o rok neskôr na Fotofestivale v Lodži. V roku 2010 získal na Festivale horských filmov v poľskom Ladku Zdroj cenu za najlepší poľský film.

Je iniciátorom a organizátorom kultúrneho podujatia s názvom 3 440 metrov nad úrovňou sveta, zakladateľom Galérie Negatyw v Katoviciach a predsedom nadácie Wielki Człowiek. Je štipendistom odboru kultúry Sliezskeho krajského úradu a odboru kultúry mesta Vroclav a trojnásobným držiteľom ceny pre mladých umelcov, udeľovanej odborom kultúry mesta Katovice.

V roku 2011 poctil svojou návštevou (i účasťou v súťaži) XIX. ročník MFHF Poprad. Jeho film Lhotse – partia pokru (filmová spomienka na otca, fenomenálneho horolezca Jerzyho Kukuczku) ocenila porota čestným uznaním.

Wojtek Kukuczka/ Poland

The main scope of his work is photography, multimedia, video projection and film. He earned his Master’s degree in Photography and Multimedia at the Academy of Arts in Wroclaw. He is also a graduate of visual communication at the Academy of Arts in the Netherlands. He exhibited on more than 40 photographical exhibitions such as BWA Wrocław (Gallery of Contemporary Art), Katowice CSF (Film Art Center) and Cultural Centre in Chorzove. In 2007, he represented the Wroclaw Academy of Arts at the Festival in Cannes, France and a year later at the Photofestival in Lodz. In 2010 won the prize for the best Polish film at the Festival of Mountain Films in Polish Laďka Zdroj.

He is the founder and organizer of cultural event called 3440 m above the level of the world, founder of a Negatyw Gallery in Katowice and chairman of the Wielki Człowiek Foundation. He is a scholar of the Department of Cultural Silesian Regional Office and the Department of Culture in Wroclaw and three times prize winner for the young artists, granted by the Department of Culture of Katowice.

In 2011 visited and participated in the film competition at the XIX. MFHF in Poprad. His film Lhotse – The game of poker (memories on his father- a phenomenal climber Jerzy Kukuczka) was given an honorable mention by the jury.