hostia / visitors

hostia / visitors

Piotr Pustelnik

Piotr Pustelnik je jednou z najvýraznejších osobností poľského alpinizmu. Ako dvadsiatemu horolezcovi v histórii, a po Jerzym Kukuczkovi a Krzystofovi Wielickom ako tretiemu Poliakovi, sa mu podarilo skompletizovať Korunu Himalájí, vystúpiť na všetkých štrnásť osemtisícoviek. Je odchovancom, dlhoročným členom a viacnásobným predsedom Akademického horolezeckého klubu v Lodži a od mája 2016 je aj predsedom Poľského horolezeckého zväzu (PZA).

Svojej prvej alpskej expedície sa Piotr zúčastnil v roku 1980, kedy vyliezol hneď niekoľko kvalitných výstupov, vrátane prelezenia východnej steny Mont Blancu. O päť rokov neskôr úspešne debutoval v Himalájach, kde sa mu podarilo vystúpiť na niekoľko šesťtisícových vrcholov. V rokoch 1987 a 1988 sa zúčastnil viacerých expedícií do Pamíru, Álp, Dolomitov a Karakoramu. Najvýraznejšiu etapu svojho horolezeckého života otvoril v roku 1990 výstupom na Gasherbrum II, ktorým začal dvadsaťročné snaženie o zdolanie všetkých osemtisícových vrcholov Himalájí a Karakoramu. O poslednú z nich, Annapurnu sa pokúšal až šesťkrát a na jej vrchol sa mu nakoniec podarilo vystúpiť až v roku 2010, spolu so svojím priateľom a spolulezcom Petrom Hámorom. Tento výstup venovali Petrovia svojmu priateľovi Piotrovi Morawskému, ktorý zahynul po páde do trhliny na Dhaulágirí v roku 2009.

V súčasnosti sa Piotr venuje prechodom odľahlých polárnych oblastí a jeho hlavným cieľom do budúcna je pokus o zdolanie južného pólu novou poľskou cestou. 

Piotr Pustelnik is one of the most outstanding alpinists in Poland. He was the twentieth mountaineer ever and the third Pole — after Jerzy Kukuczka and Krzystof Wielicki — to complete the Crown of the Himalayas by climbing all fourteen 8,000 m peaks. He is a former trainee, long-time member and multiple president of the Lodz Academic Alpine Club and has been the president of the Polish Alpine Club since May 2016.

In 1980, Piotr participated in his first expedition to the Alps and made several high quality climbs including the east face of Mont Blanc. Five years later he was on his first Himalayan expedition, where he managed to successfully climb several 6,000 m peaks. Between the years 1987 and 1988 he was the member of a number of expeditions to the Pamir, the Alps, the Dolomites and the Karakorum. The most important phase of his career started in 1990 when Piotr climbed Gasherbrum II which was the beginning of two decades of Piotr’s quest to climb all 8,000 m peaks in the Himalayas and the Karakorum. His last expedition, Annapurna, took six attempts until he finally summitted with his friend and climbing partner Peter Hámor in 2010. The two Peters dedicated the ascent to their friend Piotr Morawski who had died on Dhaulagiri after a fall into a crevasse in 2009.

Nowadays Piotr focuses on traverses of remote polar areas and his ultimate plan is to attempt a traverse of the South Pole via a new Polish route.

 


 

Peter Hámor

Slovenský výškový horolezec, ktorý absolvoval množstvo zaujímavých expedícií a náročných výstupov na najvyššie hory sveta a na svojom konte má pätnásť výstupov na vrcholy všetkých štrnástich osemtisícoviek. Prvým osemtisícovým vrcholom, na ktorý sa mu podarilo vystúpiť bol Mount Everest (8 848 m), najvyšší vrchol planéty. Dvakrát stál na vrchole Annapurny (8 091 m), ktorá je medzi horolezcami považovaná za najnebezpečnejšiu osemtisícovku. Prvý raz to bolo v roku 2006, keď sólovým výstupom na hlavný vrchol úspešne zavŕšil výstup novou cestou v južnej stene a dlhým východným hrebeňom, cez vrchol Roc Noir (7 485 m). Okrem Annapurny zdolal v tom istom roku aj Čo Oju (8 201 m) a Broad Peak (8 047 m). Nasledovali výstupy Diamírskou stenou na Nanga Parbat (8 126 m) v roku 2007, traverz Gasherbrumu I (8 068 m) z juhu na sever alpským štýlom,  v kombinácii  s výstupom na Gasherbrum II (8 035 m) v roku 2008. V roku 2010 sa mu podaril druhý výstup na Annapurnu, tentoraz klasickou cestou v severnej stene a v roku 2011 francúzska cesta na Makalu (8 463 m). V roku 2012  najprv  sám  vystúpil  britskou cestou na tretiu najvyššiu horu sveta, Kančendžongu (8 586 m) a úspešnú sezónu zavŕšil výstupom na druhý najvyšší vrchol sveta K2 (8 611 m). V roku 2013 vystúpil na štvrtú najvyššiu horu sveta Lhotse (8 516 m) a na jar 2014 na najnižšiu z osemtisícoviek, Šišapangmu (8 027 m). V roku 2016 sa mu podarilo vystúpiť na Manaslu (8 163 m) a v máji tohto roku na Dhaulágirí (8 167 m). Peter Hámor je zatiaľ jediným Slovákom, ktorý má na svojom konte okrem Koruny Himalájí (výstupy na všetkých štrnásť osemtisícoviek) aj Korunu Zeme (výstupy na najvyššie vrcholy všetkých kontinentov). Je autorom knihy KORUNA ZEME.

Peter Hámor is a high altitude mountaineer of Slovak origin, with numerous interesting and difficult ascents to peaks of the highest mountains of the world. He victoriously climbed all of the highest mountains on the planet (“the fourteen eight-thousanders”) with Mount Everest (8,848 m), the tallest of them, being his first one. He stood on the peak of Annapurna (8,091 m) twice, regardless of her reputation of being the most dangerous among them. During his first climb on Annapura in 2006, he reached the main peak through a new route in the south face by solo ascent, followed by the long East Ridge through Roc Noir peak (7,485 m). In the same year, he also successfully climbed Cho Oyu (8,201 m) and Broad Peak (8,047 m). Next came Nanga Parbat (8,126 m) in 2007 via the Diamir Face and travers of Gasherbrum I (8,068 m) from the south using alpine style in combination with Gasherbrum II (8,035 m) in 2008. His second Annapurna ascent was in 2010 via the classic route in the north face, and in 2011, he reached the peak of Makalu (8,463 m). In 2012, he climbed Kangchenjunga (5,586 m), the third tallest mountain in the world, alone via the British route and finished the very victorious season by reaching the peak of the second highest mountain, K2 (8,611 m). Following that, in 2013, was Lhotse (8,516 m), the fourth highest. Next was Shishapangma in the spring of 2014 (8,027 m, the smallest of the eight-thousanders). After two years, in 2016, he ascended Manaslu (8,163 m), and in May of this year, he climbed Dhaulagiri (8,167 m). Peter Hámor is the only Slovak who completed both The Crown of The Himalayas (ascended all fourteen eight-thousanders), and The Crown of The Earth (ascended the highest mountains of all continents). He is the author of the book KORUNA ZEME (The Crown of The World).

 


 

Horia Colibășanu

Najúspešnejší horolezec Rumunska, Horia Colibășanuje povolaním zubný lekár, je ženatý a má dve deti. K športu ho viedli rodičia od mala. Vždy ho lákali hory a v roku 1998 sa začal venovať horolezetvu. Vyše 20 rokov lezenia v horách rôzne po svete, úspešné himalájske expedície, ako aj jeho etický postoj k lezeniu – bez kyslíka a nosičov – mu v ostatných rokoch priniesli úctu, podporu a zvláštne vyznamenania (napr. Piolets d’Or – Spirit of Mountaineering, Rad hviezdy Rumunskej republiky – najvyššie štátne vyznamenanie z rúk prezidenta Rumunska).

Zoznam Horiových výstupov v Himalájach zahŕňa: K2 (2004, prvý rumunský výstup), Manaslu (2006, prvý rumunský výstup), Dhaulágirí (2007, prvý rumunský výstup), Šišapangma (2009, Centrálny vrchol), Annapurna (2010, prvý rumunský výstup), Makalu (2011), Kančendžonga (2012, pokus), Lhotse (2013), Šišapangma (2014), Manaslu, severná stena (2015, nová cesta, pokus), Manaslu, severná stena (2016, nová cesta, pokus), Everest (2017, severná stena).

Romania’s best performing high altitude alpinist Horia Colibășanu is a dentist by profession, married and a father of two. As a child, he was encouraged to do sports by his parents. He has always been attracted by mountains and he started climbing in 1998. More than 20 years of climbing in mountains all around the world, successful expeditions in the Himalayas, and his ethical principles of climbing without supplementary oxygen and porters have generated respect, support and special honours in recent years (eg. The Piolet d’Or – Spirit of Mountaineering, the Order of the Star – the highest national decoration awarded by the president of Romania).

The list of Horia’s Himalayan achievements includes K2 (2004, first Romanian ascent), Manaslu (2006, first Romanian ascent), Dhaulagiri (2007, first Romanian ascent), Shisha Pangma (2009, Central Summit), Annapurna (2010, first Romanian ascent), Makalu (2011), Kanchenjunga (2012, attempt), Lhotse (2013), Shisha Pangma (2014), Manaslu N Face (2015, new route attempt), Manaslu N Face (2016, new route attempt), Mt. Everest (2017, N Face).