2014

2014

2014

XXII. Medzinárodného festivalu horských filmov Poprad
22nd International Festival of the Mountain Films, Poprad

Poprad 8.-12. október 2014

Porota /Jury

Bob A. Schelfhout Aubertijn (Holandsko)

Rasťo Hatiar (Slovenská republika)

Tamara Styš-Zaluska (Poľsko)

 

Hostia /  Visitors

 Fotovýstavy / Photo exhibition

Besedy / Discussions

 

VÝSLEDKY – RESULTS

 

 

Porota v zložení: Bob A. Schelfhout Aubertijn (Holandsko), Rasťo Hatiar (Slovenská republika) a Tamara Styš-Zaluska (Poľsko) si od 8. do 11. októbra 2014 prezrela 45 súťažných filmov z 15 krajín sveta. Porota rozhodla, že spomedzi súťažných filmov si ocenenie zaslúžia nasledujúce filmy:

The International Jury, composed of Bob A. Schelfhout Aubertijn (Netherland), Rasťo Hatiar (Slovakia) and Tamara Styš-Zaluska (Poland) evaluated 45 competitive films from 15 countries from the 8th till 11th of October 2014. The Jury decided to award the below listed films:

 

Grand Prix

Žiť pre vášeň / Live for Passion

Réžia / Director: Pavol Barabáš                           Slovensko / Slovakia,  2014

 

Vizuálna oslava výnimočného a fenomenálneho muža, ktorého vplyv a hlas je stále taký silný a relevantný, ako pred takmer 100 rokmi.

A visual tribute to a remarkable and phenomenal man whose influence and voice is still as powerful and relevant today as it was almost 100 years ago.

 

 

Cena poroty / The Prize of the Jury

Sati  / Sati

Réžia / Director:  Bartolomiej Świderski                                      Poľsko / Poland, 2013

 

Intímny portrét o strate a smútku.

Intimate portrait about loss and sadness.

 

 

Cena za posúvanie limitov horskej kinematografie

The Prize for advancing the limits in mountain cinematography

 

V mysli / Into the Mind

Réžia / Director: Dave Mossop, Eric Crosland                             Kanada / Canada, 2013

 

Za inovatívny prístup v horskej kinematografii, pravé potešenie zmyslov.

For an innovative approach in mountain cinematography, a true delight of the senses.

 

Cena za najlepší dobrodružný a objaviteľský film

Prize for The best adventure and exploration film

 

Posledná skvelá cesta / The Last Great Climb

Réžia / Director: Alastair Lee                               Veľká Británia / Great Britain, 2013

 

Za zobrazenie lezenia najťažších obtiažností v náročnom a cudzom prostredí Antarktídy.

For the depiction of climbing at the highest degrees of difficulty in the harsh and alien environment of Antarctica.

 

 

Cena za výnimočné stvárnenie športového výkonu

Prize for the astonishing depiction of a sporting achievement

 

Nechaj ma žiť / Let me live / Déjame Vivir

Réžia / Director: Sébastien Montaz-Rosset             Španielsko / Spain, 2014

 

Za napínavé a vzrušujúce zobrazenie úspechov fenomenálneho športovca.

For a gripping and breath-taking depiction of the achievements of a phenomenal sportsman.

 

 

 

Cena za najlepší dokumentárny film o lezení

Prize for the best climbing documentary

 

Cerro Torre – nulová šanca / Cerro Torre – A Snowballs Chance in Hell

Réžia / Director: Thomas Dirnhofer                         Rakúsko / Austria, 2013

 

Cena za ucelené zobrazenie jednej z kapitol horolezectva; minulosti, prítomnosti a budúcnosti.

Prize for the complete picture of one very important chapter in mountaineering; past, present and future.

 

Čestné uznanie / Honorable Mention

 

Horolezec pastierom / Climbing Shepherd

Réžia / Director: Alun Hughes                                 Veľká Británia / Great Britain, 2014

 

Hlboko úprimné a čisté zobrazenie ľudí a prírody.

Very authentic and pure depiction of the relationship between people and nature.

 

Čestné uznanie / Honorable Mention

Rovnováha / Balance

Réžia / Director: Mark Ram                         Holandsko / Netherland, 2012

 

Za stvárnenie horolezeckého príbehu s originálnym zakončením.

For the depiction of a mountaineering story with original ending.

 

 

Čestné uznanie / Honorable Mention

 

Reel Rock: Majster / Reel Rock: The Sensei

Réžia / Director: Nick Rosen, Peter Mortimer, Josh Lowell           USA, 2013

 

Za stvárnenie vzťahu medzi dvoma lezcami z rôznych kultúr a generácií.

For the depiction of the relationship between two climbers from different cultures and generations.

 

 

 

Cena diváka / Audience Choice