Výstava Vladimír Šifra

Výstava Vladimír Šifra

Vladimír Šifra

Amatérsky fotograf a filmár žijúci v Poprade. Fotografovaniu sa venuje od svojich šestnástich rokov. Jeho tvorba je zameraná na krajinu, človekom nepoznačenú prírodu, hory, nočnú krajinu, reportáž z dedinského života a časozberné videá. Spolupracoval s Tomášom Hulíkom a Pavlom Barabášom na dokumentoch o Slovensku a Tatrách. Je autorom niekoľkých výstav a časozberného projektu Tatras, symphony of the night.

Čaro slovenských vodopádov

Nedá sa zachytiť okom plynutie času.
Nedá sa uchopiť do dlaní stvorenie prírodných krás.
No vodopád, ten pozbiera všetky stotiny sekúnd do plynutia. Donáša nám obraz sily a meniacich sa rokov.
Ten moment pred objektívom mi šepká všetko, čo som sa vďaka vodopádom naučil a prečo som si ich zvolil za svoje múzy.
Slovensko je hornatá krajina. Väčšinu jej povrchu formovala prevažne voda. Od kvapky padajúceho dažďa, snehovej vločky, ľadu trhajúceho aj kameň. Pramene, bystriny, potoky a rieky. Tisícky rokov menili povrch aj podzemie našej krajiny.

Na vzniku vodopádu majú podiel viaceré činitele. Jedným z nich je vodná erózia a horninové podložie. Vodopády pôsobením spätnej erózie ustupujú dozadu proti toku. Rozrušovaním skalných stupňov môžu aj zaniknúť. Postupne sa zmenšuje ich výška a tiež sklon skalných stupňov. Z vodopádov môžu postupne vznikať kaskády a prahy.
Na Slovensku sa väčšinou vyskytujú menšie vodopády v priemere dosahujúce výšku od 2 do 5 m. Často ide o stupňovité vodopády, prechádzajúce do kaskád. Najväčší je Kmeťov vodopád s výškou 80 m.
Vodný živel – vodopád napĺňa našu myseľ energiou, radosťou a upokojuje. Možno preto je príjemné byť v jeho blízkosti a počúvať jeho hudbu. Snáď ten pokoj a harmóniu sprostredkujú aj tieto fotografie.

Vladimír Šifra

Amateur photographer and film maker from Poprad, he started with photography when he was 16 years old. His focus is on landscapes, nature untouched by man, mountains, night landscapes, country life reportage, and timelapse videos. Vladimír cooperated with Tomáš Hulík and Pavol Barabáš on documentaries about Slovakia and the Tatra mountains, his pictures were shown on several exhibitions and he is the author of the timelapse project “Tatras, Symphony Of the Night”.

Charms of Slovakia’s Waterfalls
Eyes cannot capture the flow of time.
The creation of natural beauty cannot be taken in the palms of your hands.
But a waterfall can collect all the hundredths of seconds into a flow. It brings the image of power and changing times.
That moment in front of my lens whispers to me everything I have learnt thanks to the waterfalls and the reason why I have chosen them to become my muses.
Slovakia is a mountainous country. Its relief was shaped mostly by water. Droplets of rain, snowflakes, stone breaking ice, springs, streams, brooks and rivers. They have been shaping the surface and the underground of our country for thousands of years.

Waterfall formation involves several factors. Water erosion and bedrock are among them. Backward erosion makes the waterfalls move upstream. They can even vanish if the rock terraces are disturbed. Their height and the angle of terraces diminish. Waterfalls can be transformed into cascades and rock steps.
Most of the waterfalls in Slovakia are minor ones with an average height of 2m to 5m. They are mostly terraced waterfalls, becoming cascades. The highest waterfall in Slovakia is the 80-metre high Kmeťov vodopád waterfall.
The waterfall – a water element – fills our minds with energy, happiness and peace. Perhaps that is the reason why being close to a waterfall and listening to its music is so agreeable. Hopefully, these pictures will convey that peace and harmony to you.