Aldo Audisio

Aldo Audisio

 

Aldo Audisio / Taliansko

je riaditeľom obnoveného talianskeho Národného horského múzea (Museo Nazionale della Montagna) v Turíne, ktoré sa zároveň považuje za celosvetovo najvýznamnejšiu inštitúciu zaoberajúcu sa zachovávaním a propagáciou horskej kultúry. Aldo Audisio bol jedným z iniciátorov a zakladateľov medzinárodného združenia horských filmových festivalov Medzinárodnej aliancie pre horský film (International Alliance for Mountain Film) so sídlom v turínskom múzeu. Aldo Audisio je koordinátorom Asociácie. Má veľkú zásluhu na zostavení a vydaní prvého Slovníka horského filmu (Mountain Film Dictionary), ktorý obsahuje vyše 4000 filmových hesiel. Za roky svojej práce vytvoril stále sa rozširujúcu historickú zbierku filmov v archíve múzea, ktorá obsahuje najmä veľmi významné záznamy pohyblivého obrazu. Aldo Audisio patrí nepochybne medzi expertov na horskú kultúru.

 

Aldo Audisio / Italy

is the director of Italy’s renowned National Mountain Museum (Museo Nazionale della Montagna) from Turin, which is considered the world’s most important institution for the preservation and promotion of mountain culture. Aldo Audisio was one of the main instigators and promoters to establish the International Mountain Film Festival Association – International Alliance for Mountain Film which has its headquarters in the Turin Museum. He is the coordinator of the Association. He is deserved well of compiling and publishing the first Mountain Film Dictionary which includes over 4000 films. Through the years he built a still growing historic collection for the museum’s film archive which includes many extremely important recordings of moving images. Aldo Audisio is without a doubt one of the experts in mountain culture.