výsledky – results

výsledky – results

XXI. Medzinárodného festivalu horských filmov Poprad

21st International Festival of the Mountain Films, Poprad

Porota v zložení: Štěpán Rusňák (Česká republika), Pavol Pekarčík (Slovenská republika) a Wojtek Kukuczka (Poľsko) si od 9. do 12. októbra 2013 prezrela 56 súťažných filmov z 18 krajín sveta.

The International Jury, composed of Štěpán Rusňák (Czech Republic), Pavol Pekarčík (Slovakia) and Wojtek Kukuczka (Poland) evaluated 56 competitive films from 18 countries from the 9th till 12th of October 2013.

 

Porotu oslovili filmy, ktoré boli dobre filmársky spracované, mali silný emocionálny náboj, zachytili unikátne momenty v horách, mali výborne zvolených protagonistov a prinášali divákom inšpiratívne posolstvo.

The jury was touched by the films that had a very good film quality, had strong emotional drive, captured unique moments in the mountains and had a very well chosen main protagonist, thus brought an inspirative message to the viewers.

Porota rozhodla, že spomedzi súťažných filmov si ocenenie zaslúžia nasledujúce filmy:

The Jury decided to award the below listed films:

Grand Prix 

Hrebeň – Pura Vida

Pura Vida – the Ridge 

Réžia / Director: Pablo Iraburu, Miqueltxo Molina                          Španielsko / Spain, 2012 

Cena za filmárske spracovanie, humánny odkaz a inšpirujúce posolstvo.

The Prize for film-making and human inspirative message.

Cena poroty / The Prize of the Jury

Erhard Loretan – nadýchnuť sa vône oblohy

Erhard Loretan – Breathing the Smell of the Sky

Réžia / Director: Benoît Aymont                                           Švajčiarsko / Switzerland, 2011 

Cena za fenomenálne podanie základných otázok zmyslu horolezectva.

The Prize for phenomenal description of the basic questions about the meaning of mountaineering.

Cena za autentické zobrazenie vzťahu dvoch ľudí

Prize for Authentic Description of the Relationship of Two People

Dvaja na K2

Two on K2

Réžia / Director: Dariusz Zaluski                                                  Poľsko / Poland, 2013 

Cena za mimoriadne spojenie filmárskeho a športového kameramanského výkonu v extrémnych podmienkach.

The Prize for an extraordinary connection of film-making and sport achievement of photographer in extreme conditions.

Cena za sfilmovanie horskej histórie / Prize for Mountain History Filming

Kto dohliada na hory  

Keeper of the Mountains

Réžia / Director: Allison Otto                                                                           USA, 2013 

Cena za zobrazenie charizmatickej a vitálnej osobnosti, ktorá je fenoménom pozadia svetového horolezectva.

The Prize for depiction of charismatic and vital person, who is a phenomen at the background of the world-wide mountaineering.

Cena za inšpiratívny príbeh človeka / Prize for Inspirational Human Story

Slepá dôvera

Blind Trust

Réžia / Director: Rastislav Hatiar                                 Slovensko / Slovakia, 2013 

Cena za obrovský inšpiratívny príbeh človeka, ktorý vďaka entuziazmu a tímovej spolupráci odoláva svojmu osudu.

The Prize for enormous inspirative story of the man, who thanks to his enthusiasm and team collaboration withstands his destiny.

 –

Cena za humorné a autentické filmové spracovanie / Prize for Humorous and Authentic Filming

Naprieč ľadom  

Crossing the Ice

Réžia / Director: Justin Jones                                                       Austrália / Australia, 2012

Cena za autentické a  humorné stvárnenie témy s filmárskym nadhľadom a originálnym zakončením.

The Prize for an authentic and humorous depiction of  a theme with film above ordinary things and original ending.

Čestné uznanie / Honorable Mention

Stopy na hrebeni

The Ridge Footprints 

Réžia / Director: Pavol Barabáš                                                 Slovensko / Slovakia, 2013

Za zobrazenie extrémneho športového výkonu na domácej pôde.

For depiction of extreme sport achievement on the home ground.

  –

Public Poll / Cena diváka 

Stopy na hrebeni  

The Ridge Footprints

Réžia / Director: Pavol Barabáš                                                 Slovensko / Slovakia, 2013

Za zobrazenie extrémneho športového výkonu na domácej pôde.

For depiction of extreme sport achievement on the home ground.

 

PDF verzia.