Browsed by
Kategória: 25. ročník

Grand Prix získal Biely labyrint

Grand Prix získal Biely labyrint

Poprad- Slávnostným vyhlásením výsledkov a premietaním výberu z víťazných filmov sa dnes v Poprade skončil XXV. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov. Hlavnú cenu, Grand Prix, získal film rakúskeho režiséra Matthiasa Mayra Biely labyrint. Prestížne ocenenie získal podľa poroty za  jedinečný príbeh o živote ľudí v odľahlej Sibíri a zobrazenie náročného lyžovania v nehostinnom prostredí.  „Zhodli sme sa na tom, že víťazný film mal všetko. Rozmer ľudskosti, keď opisoval tvrdé podmienky ľudí žijúcich na Sibíri, ktorí prijali expedíciu, pomohli jej a nič za to nechceli. Bol tam ten športový výkon, ktorý bol neuveriteľný – oni bez akejkoľvek podpory stovky kilometrov od civilizácie zlyžovali neuveriteľné svahy. Film mal aj výbornú hudbu – úplne nás to vtiahlo do deja. Keď skončil, my sme si povedali – chceli by sme to vidieť ešte raz,“ uviedol na margo víťazného filmu člen poroty – český filmár Ondřej Smrž. Spolu s ním tvorili porotu ešte poľská dokumentaristka a reportérka Julia Poplawska a taliansky režisér, filmár a spisovateľ Davide Riva.

Okrem hlavnej ceny udelila porota ešte ďalších päť cien a 2 čestné uznania.

Cenu poroty získal film Monte Sarmiento – biela diva nemeckého režiséra Jochena Schmolla za zobrazenie filozofického prístupu vo vzťahu medzi človekom a horou v atmosfére hlbokej fascinácie prírodou.

Cenu za kinematografiu získal ten istý režisér s filmom Prepojené galaxie – príbeh Grónska, za ohromujúce sfilmovanie extrémneho športu v náročnom prostredí Grónska.

Cenu za dobrodružstvo  získal americký film Reel Rock 11:Dodovo potešenie štvorice tvorcov Peter Mortimer, Sean Villanueava – O´Driscoll, Josh Lowell, Nick Rosen za vtipné zobrazenie ťažkého lezenia a náročného cestovania.

Medzi ocenenými sa ocitol aj slovenský režisér Erik Baláž so svojím filmom Nesmrteľný les za dosiahnutie intímneho pohľadu na skrytý život vo Vysokých Tatrách.

Cenu za dokument si z Popradu odniesol film Lezenie na pieskoch českého režiséra Karla Vlčka za vyrozprávanie emotívneho príbehu s použitím autorových archívnych fotografií a videomateriálu.

Čestné uznania získali na 25.MFHF v Poprade dva filmy.

Snímka režiséra Léonarda Kohliho E.B.C. bola ocenená za umelecký prístup pri zobrazení problému masového turizmu na najvyššej hory sveta a film Maewan – extrémne lyžovanie a lezenie v Grónsku za jedinečné zobrazenie objavovania Grónska pomocou rozličných športových disciplín.

Cenu diváka si z Popradu odniesol Pavol Barabáš za film Vábenie výšok, ktorý mal na MFHF svoju premiéru. Príbeh celej jednej horolezeckej generácie a jej himalájskych expedícií pod vedením Ivana Gálfyho si získal srdcia divákov svojou komplexnosťou, detailnosťou i úprimnosťou.

„V súťažnej prehliadke sme mali 52 filmov z 20-tich krajín. Som rada, že sa medzi nimi opäť nestratili ani slovenskí tvorcovia. Sme veľmi radi, že s veľkým záujmom sa stretli multimediálne prezentácie a besedy našich hostí – Horia Colibasanu, Peter Hámor i Piotr Pustelnik festivalových návštevníkov zaujali i pobavili úžasnými historkami, na ktoré budú určite mnohí ešte dlho spomínať,“ uviedla riaditeľka festivalu Mária Hámor. 

Počas festivalu bola Petrovi Hámorovi udelená Cena mesta Poprad za dosiahnuté športové výsledky vo výškovom horolezectve a úspešnú reprezentáciu mesta Poprad na Slovensku i vo svete.

MFHF v Poprade bol tiež miestom celoslovenskej knižnej premiéry – svetlo sveta uzrel v Poprade slovenský preklad knihy poľskej legendy Wojteka Kurtyku – Čínsky maharadža. Knihu symbolicky uviedla do života dvojica Petrov – Hámor a Pustelnik pieskom spod vrcholu Gasherbrum IV, na ktorom práve Kurtyka vyliezol fantastickú cestu Shining Wall.

Festival divákom ponúkol v sprievodnom programe aj dve fotografické výstavy  a už tradičné preteky Slovenského pohára v športovom lezení dospelých a mládeže –  boulderingu. Zúčastnilo sa 23 mužov a 13 žien.

 


Poprad- The 25th International Mountain Film Festival in Poprad reached its final on Sunday evening when the results were announced and the award-winning films were screened. The Grand Prix was awarded to the film The White Maze by Austrian director Matthias Mayr. The Jury appreciated the unique story of people living in remote Siberia and the representation of difficult skiing in a hostile environment. “We agreed that the winning film met all expectations. There was the human dimension depicting the harsh life of the Siberians who received the expedition members and helped them selflessly. There was the sports achievement which was astounding – the protagonists skied down some incredible slopes without any support hundreds of kilometres away from civilisation. The music in the film was equally excellent – we became totally absorbed. After the end of the film we felt like watching it again,” commented one of the judges, the Czech filmmaker Ondřej Smrž who teamed up with the Polish documentarian and reporter Julia Poplawska, and the Italian director, filmmaker and writer Davide Riva.

Besides the Grand Prix five more awards and two honorable mentions were selected by the Jury.

The Prize of the Jury went to the film Monte Sarmiento – The White Diva by the German director Jochen Schmoll for representing a philosophical approach to the relationship between man and the mountain in the ever alluring world of nature.

The Prize for Cinematography was awarded to the film Into Twin Galaxies – A Greenland Epic by the same director for the stunning filming of an extreme sport in the challenging environment of Greenland.

The Prize for Adventure went to the American film Reel Rock 11: Dodo’s Delight by the quartet of authors Peter Mortimer, Sean Villanueava–O´Driscoll, Josh Lowell and Nick Rosen for a lighthearted introduction into difficult climbing and demanding travel.

The Slovak director Erik Baláž was also on the list thanks to his film The Immortal Forest for achieving an intimate approach to filming the obscure wild life of the High Tatra Mountains.

The Prize for a Documentary was awarded to the film Sandstone Climbing by the Czech director Karel Vlček for the touching narrative using personal collections of photographs and videos by the author.

The honorable mentions were awarded to two films on this 25th IMFF in Poprad.

The film E.B.C. by Léonard Kohli was appreciated for its artistic approach to the problem of mass tourism on the highest mountain in the world, and the film Maewan – Extreme Skiing and Mountaineering in Greenland was recognised for its extraordinary depiction of the exploration of Greenland by different sport disciplines.

The Audience Choice award went to Pavol Barabáš and his film Addicted to Altitude which premiered at the IMFF. The story of a whole generation of mountaineers and their Himalayan expeditions lead by Ivan Gálfy enchanted the spectators with its complexity, attention to detail and sincerity.

“There were 52 films from 20 countries in the competition. I am happy that Slovak filmmakers acted pretty well. We are pleased that multimedia shows by and discussions with our guest speakers Horia Colibasanu, Peter Hámor and Piotr Pustelnik attracted audiences and amused them with their amazing stories which will surely be remembered by many for a long time,” said the festival director Mária Hámor.

Peter Hámor received the Prize of the City of Poprad during the festival for his achievements in high altitude climbing and for the positive representation of the city of Poprad within Slovakia and abroad.

The IMFF in Poprad also hosted the launch of the Slovak translation of the book The Chinese Maharaja by the Polish legend of climbing Wojtek Kurtyka. The book was symbolically launched by two Peters – Hámor and Pustelnik – with the sand from the foot of the peak Gasherbrum IV where Kurtyka climbed his fantastic route Shining Wall.

The festival visitors could also enjoy two photography exhibitions and the Slovak cup in sports climbing – bouldering for adults and youth in which 23 men and 13 women enrolled.

V Ý S L E D K Y – R E S U L T S

V Ý S L E D K Y – R E S U L T S

Porota v zložení: Julia Popławska (Poľsko), Davide Riva (Taliansko) a Ondřej Smrž (Česká republika) si od 11. do 14. októbra 2017 prezrela 52 súťažných filmov z 20 krajín sveta. Porota rozhodla, že spomedzi súťažných filmov si ocenenie zaslúžia nasledujúce filmy:

The International Jury, composed of Julia Poplawska (Poland), Davide Riva (Italy) and Ondřej Smrž (Czech republic)  evaluated 52 competitive films from 20 countries from the 11th till 14th of October 2017. The Jury decided to award the below listed films:

 

GRAND PRIX

Biely labyrint / The White Maze 

Réžia / Director:  Matthias Mayr           Rakúsko / Austria,  2016

Za jedinečný príbeh o živote ľudí v odľahlej Sibíri a zobrazenie náročného lyžovania v nehostinnom prostredí.

For an exilerating narrative detailing the life style of people living in remote Siberia, and capturing a high level of ski technique used in a dangerous environment.

 

Cena poroty / The Prize of the Jury

Monte Sarmiento – biela diva / Monte Sarmiento – The White Diva

Réžia / Director: Jochen Schmoll     Nemecko / Germany,  2016

Za zobrazenie filozofického prístupu vo vzťahu medzi človekom a horou v atmosfére hlbokej fascinácie prírodou.

For presenting a philosophical approach in comparing the relationship between man and mountain in the ever alluring world of nature.

 

Cena za kinematografiu / The Prize for Cinematography

Prepojené galaxie – príbeh Grónska / Into Twin Galaxies – a Greenland Epic 

Réžia / Director: Jochen Schmoll        Nemecko / Germany, 2016

Za ohromujúce sfilmovanie extrémneho športu v náročnom prostredí Grónska.

For a stunning filming extreme sport in the challenging environment of Greenland.

 

Cena za dobrodružstvo / The Prize for Adventure

Reel Rock 11: Dodovo potešenie / Reel Rock 11: Dodo’s Delight

Réžia / Director: Peter Mortimer, Sean Villanueva-O’Driscoll, Josh Lowell, Nick Rosen              USA / USA, 2016

Za vtipné zobrazenie ťažkého lezenia a náročného cestovania.

For a lighthearted introduction into difficult climbing and demanding travelling.

 

Cena za stvárnenie života vo voľnej prírode / The Prize for Wild Life Depiction

Nesmrteľný les / The Immortal Forest

Réžia / Director: Erik Baláž                 Slovensko / Slovakia, 2017

Za dosiahnutie intímneho pohľadu na skrytý život vo Vysokých Tatrách.

For achieving an intimate approach to filming obscure wild life of the High Tatra mountains.

 

Cena za dokument / The Prize for a Documentary

Lezenie na pieskoch / Sandstone climbing

Réžia / Director: Karel Vlček               Česká republika / Czech Republic, 2016

Za vyrozprávanie emotívneho príbehu s použitím autorových archívnych fotografií a videomateriálu.

For the touching narrative, using personal collections of photographs and videos from the author.

 

Čestné uznanie / Honorable Mention

 E.B. C. 5 300 m / E.B.C. 5,300 m

Réžia / Director: Léonard Kohli                                  Švajčiarsko / Switzerland, 2015

Za umelecký prístup pri zobrazení problému masového turizmu na najvyššej hore sveta.

For an artistic approach to a problem of mass tourism on the highest mountain in the world.

 

Čestné uznanie / Honorable Mention

Maewan – extrémne lyžovanie a lezenie v Grónsku / Maewan – Extreme Skiing and Mountaineering in Greenland

Réžia / Director: Guillaume Broust                              Francúzsko / France, 2015

Za jedinečné zobrazenie objavovania Grónska pomocou rozličných športových disciplín.

For an extraordinary depiction of the exploration of Greenland by different sport disciplines.

 

Cena diváka / Audience Choice

Vábenie výšok / Addicted To Altitude

Réžia / Director: Pavol Barabáš                       Slovensko / Slovakia, 2017

 

Slnečný Festivalcup

Slnečný Festivalcup

MFHF sa ani tento rok nezaobišiel bez pretekov v boulderingu. V mužskej a ženskej kategórii súťažili lezci rozličných vekových skupín, medzi niektorými bol rozdiel až 27 rokov. To len potvrdzuje fakt, že lezenie je šport pre kohokoľvek, kto má chuť a odhodlanie liezť. Počasie zúčastneným výnimočne prialo, celý deň krásne svietilo slnko a bolo príjemne teplo. Aj to prilákalo publikum, ktoré prišlo stráviť jesennú sobotu povzbudzovaním súťažiacich. Lezci sa popasovali s namáhavými prekážkami  a predviedli skvelé výkony. Spolu súťažilo 24 mužov a 13 žien.

Výsledky v kategórii ženy: 1. Lenka Mičicová, 2. Katka Pivoňková, 3. Lenka Antalíková. Muži: 1.Matej Švub, 2. Jakub Švub, 3. Peter Kuric. Kategória U16: 1. Lívia Hrašková, 2. Lýdia Baranovičová, 1. Matúš Válek, 2. Jakub Fábric, 3. Matúš Mikolaj. Kategória U18: 1. Lenka Furdíková, 2. Lenka Bacigálová, 1. Peter Kuric, 2. Michal Grzyb, 3.      Tomáš Buček. Kategória U20: 1.Romana Trepáčová, 1. Matej Kamenický.

Zuzana Goleinová

Očami diváka: Božie Oči – s kajakom na hrane

Očami diváka: Božie Oči – s kajakom na hrane

Neodmysliteľnou súčasťou MFHF sú aj filmy o vodných športoch. V snímke oceňovaného nemeckého režiséra Olafa Obsommera sa hlavný protagonista Tomass Marnics z Lotyšska rozhodol uskutočniť výpravu spolu s vynikajúcimi kajakármi z rôznych krajín. Ich cieľom bol splav povestnej rieky Saryjaz medzi Kirgizskom a Čínou. Strmé steny kaňonu a pereje divej rieky  nezaručovali skupine mladých mužov istotu prežitia, v minulosti si už toto miesto v strede ničoho vyžiadalo obeť. Silu im však dodávala túžba pozrieť sa do „očí Boha“ – úskalie nápadne sa podobajúce na ľudskú tvár.  V jednej z najťažších situácií však úprimne priznal jeden z členov výpravy: „Radšej loď preniesť, ako pádlovať a umrieť.“

Zuzana Goleinová

Veľká filmová škola

Veľká filmová škola

Nekonečné hodiny pred obrazovkou. Dlhé debaty, čo vo filme má byť a čo je navyše. Diskusie o sile príbehu. Otázniky o hodnote výpovede. To všetko zahŕňala práca troch porotcov MFHF. Zodpovednú úlohu na seba tento rok vzali mladí filmári, ktorí skúsenosť s prácou porotcu ešte nemali. „MFHF je pre mňa výbornou školou. Je náročné sledovať také množstvo filmov, ale na druhej strane získavam obrovské skúsenosti a nadhľad. Po každom filme sme sa veľa rozprávali a počuť komentáre kolegov porotcov, to bola filmová škola,“ zhrnul porotca Ondřej Smrž. Tvrdí, že už chcel postupne filmárčinu zavesiť na klinec. Po skúsenosti z Popradu narástla chuť opäť nakrútiť dobrý film. „Už to chce len nápad a tému,“ dodal Ondřej Smrž.