Preskočiť na obsah

600 km cez ľadovú púšť

600 km through the Icy Desert

Rež.: Miłka Raulin,

Poľsko/Poland, 2023, 48ˈ

Prechod Grónska je mimoriadne náročná expedícia. Trhliny, ťažké sane a biely priestor, ktorým ste obklopení mesiac. Nie všetkým členom výpravy sa podarí doraziť do cieľa. Je to príbeh o vytrvalosti a boji s extrémnymi podmienkami a vyčerpaním.

The Greenland Traverse is an extremely demanding expedition. Crevasses, a heavy sled and white space, with which you interact for a month. Not all members of the expedition manage to reach their destination. It’s a story of perseverance and struggle against extreme conditions and exhaustion.

Blok 3

15:00, 12. 10. 2023 – štvrtok

3:00 p.m., October 12, 2023 – Thursday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad