Martin Kaňuch

Martin Kaňuch

Pôsobí ako redaktor edičného oddelenia Slovenského filmového ústavu (knižná produkcia). Od roku 1998 je šéfredaktorom polročníka Kino-Ikon, časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze. Je zostavovateľom medzinárodnej súťaže krátkych filmov na Art Film Feste v Košiciach. Od roku 1999 pôsobí aj ako dramaturg a lektor filmového seminára Štyri živly v Banskej Štiavnici. Venuje sa dejinám slovenskej kinematografie.


An editor at the Department of Publications of the Slovak Film Institute, Martin Kaňuch has also been the Editor-in-Chief since 1998 of the semi-annual journal about film studies and the moving image. He is involved in the Art Film Fest in Košice, Slovakia as a compiler of the international short film competition. He has worked with the film seminar “Four Elements” in Banská Štiavnica as a screenwriter and lecturer since 1999. Martin is dedicated to the history of Slovak cinematography.