Reglement

Reglement

1. Horský film Poprad, n. f., usporiada v dňoch 11. 10. – 15. 10. 2023 31. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov Poprad. Poslaním festivalu je umožniť medzinárodnú prehliadku filmových diel o horskom prostredí a podporovať rozvoj tohto druhu filmového umenia.

2. Za horský film je považované hrané, dokumentárne, alebo iné umelecké dielo, dejovo situované do horskej a podhorskej oblasti, zamerané na spoznávanie športového i každodenného života ľudí žijúcich v tomto prostredí, ako aj dielo zobrazujúce krásy horskej flóry a fauny.

3. Do festivalovej súťaže môžu profesionálni i amatérski tvorcovia prihlásiť maximálne tri filmové diela, ktoré môžu byť súčasne prezentované aj na iných festivaloch (s rokom výroby 2021 – 2023).

4. Prihlasované filmy môžu byť rozdelené do kategórií:
a) horolezectvo,
b) lezenie a voľné lezenie,
c) lyžovanie a skialpinizmus,
d) život v horskom prostredí,
e) horská turistika,
f) iné – paragliding, horské bicykle, splav riek, jaskyniarstvo, atď.

5. Filmy prijímané do súťaže musia spĺňať nasledujúce technické podmienky:
Video súbory: mpeg2, mp4, mov, mxf, avi
Formát: 2D, 3D (pri 3D filme je potrebné zaslať L a R súbor oddelene)
Rozlíšenie: HD, Full HD, 2k, 4k
Audio: stereo, 5.1, 7.1
Obrazová frekvencia: 24, 25, 30, 48, 50, 60 fps.

Každý prihlásený film musí byť v samostatnom súbore. Uvítame aj súbor s podtitulkami (srt, ass).

Projekcia filmov je vo formáte 16/9 a Cinemascope.

6. Filmy na predvýber musia byť zaslané so vstupnými prihláškami najneskôr do 31. 07. 2023 na adresu alebo elektronicky:
Horský Film Poprad, n. f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad, Slovensko
tel.: +421 52 7721 060
www.mfhf.sk,
e-mail: horskyfilm@slovanet.sk, horskyfilmpoprad@gmail.com

7. Každý prihlásený film musí mať priložené:
a) vstupnú prihlášku,
b) dialógovú listinu v jazyku anglickom, talianskom, francúzskom alebo nemeckom; filmy sú premietané v pôvodnom znení s titulkami, alebo s dabingom v slovenskom jazyku,
c) obsah filmu, ktorý bude použitý do propagačných materiálov festivalu,
d) 3 fotografie (formát .jpg, .gif, …), ktoré môžu byť použité do propagačných materiálov festivalu,
e) CV režiséra filmu,
f) trailer k filmu.

8. O zaradení filmu do súťaže rozhoduje podľa kvality a zodpovedajúcej témy výberová komisia festivalu. Komisia má právo preradiť film do nesúťažnej festivalovej prehliadky.

9. Súťažné diela hodnotí medzinárodná porota, menovaná festivalovou radou. Rozhodnutie poroty je nemenné. Členovia poroty nemajú právo prihlásiť do súťaže vlastný film.

10. Porota môže udeliť nasledovné ocenenia 31. MFHF Poprad:
a) Grand Prix,
b) Ceny festivalu podľa rozhodnutia poroty,
c) Cena divákov,
d) Ceny venované spoločenskými, športovými a inými organizáciami a jednotlivcami.

Každé filmové dielo môže byť ocenené viackrát. Všetky filmy, zaradené do súťaže, dostanú certifikát o účasti na festivale.
Víťazi súťaže MFHF Poprad budú vyhlásení počas ceremoniálu odovzdávania cien v nedeľu 15. 10. 2023. Ak nemôžu byť prítomní, cena im bude zaslaná.

11. Výdavky spojené s prepravou filmu, či materiálu k prihlásenému filmu hradí prihlasovateľ, výdavky spojené s vrátením materiálu hradí usporiadateľ festivalu.

12. Prihlasovateľ týmto udeľuje súhlas organizátorovi festivalu použiť prihlásený film počas festivalu na účely filmovej projekcie a po jeho skončení ho využiť výhradne nekomerčne pre výchovno-vzdelávacie aktivity a pofestivalové prehliadky.

13. Prihlasovateľ týmto udeľuje súhlas organizátorovi festivalu použiť prihlásený film počas festivalu aj na filmovú projekciu ONLINE v dňoch konania festivalu.

Organizátor festivalu týmto žiada o vyjadrenie sa k možnosti Geoblokingu online projekcie.

14. Organizátor festivalu zabezpečuje dvojdňový pobyt jednému predstaviteľovi súťažného filmu (producent, režisér, alebo protagonista) na festivale. Cestovné výdavky si účastník hradí sám.

15. Prípadné sťažnosti a spory rieši s konečnou platnosťou riaditeľ festivalu.

16. Pri prípadných zmenách a odchýlkach v preklade textu reglementu je smerodajný text v slovenskom jazyku.

17. Prihlasovateľ týmto čestne prehlasuje, že je oprávnený prihlásiť film do súťaže a neporušuje tým autorské práva autorov daného filmu.

18. Vyplnením vstupnej prihlášky dáva prihlasovateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, e-mail, telefónne číslo, a s ich následnou archiváciou v databáze festivalu, a to výlučne na účely spojené s filmovou prehliadkou. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať.