Steve Lichtag

Steve Lichtag

Svetoznámy dokumentarista a autor prírodovedných filmov s morskou tematikou. Je zakladateľom a prezidentom nadačného fondu CRYSTAL PLANET, zameraného na ochranu podvodnej flóry a fauny. V svojich projektoch úzko spolupracoval s osobnosťami ako je Jean-Michel Cousteau, Céline Cousteau, Dr. Samuel Gruber, Dr. Erich Ritter, Andre Hartman, Garry Atkinson a mnoho ďalších. V súčasnosti dokončuje celovečerný film Stingl – Malý veľký Okima a pripravuje ďalší film s pracovným názvom Finding the Abyss. Ten rozpráva príbeh o ľudskej túžbe po spoznávaní tajomstva hlbočín, ale tiež poukazuje na drancovanie oceánov človekom. Je členom viacerých medzinárodných filmových porôt a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú prírodou a jej ochranou. V roku 2004 založil Medzinárodný filmový festival Voda Moria Oceány a pôsobí v ňom vo funkcii prezidenta. V roku 2009 bol členom poroty na popradskom festivale.


World-famous author of documentary and marine history films, Steve L. Lichtag is the founder and president of the CRYSTAL PLANET foundation aimed at the preservation of underwater fauna and flora. In his projects, he has worked closely with personalities such as Jean-Michel Cousteau, Céline Cousteau, Dr. Samuel Gruber, Dr. Erich Ritter, Andre Hartman, Garry Atkinson and many others. He is now working on his new film Stingl – the Small Big Okima and is preparing a new film with the working title Finding the Abyss. The latter tells the story of the human desire to unveil the mysteries of the deep seas while pointing to man’s plundering of the oceans. Steve is a member of several international film juries and institutions dealing with nature and its preservation. He founded the International Film Festival Water Sea Ocean in 2004 and has been active as its president. He was a member of the jury at the Poprad Mountain Film Festival in 2009.