GRAFICKÝ MOTÍV PLAGÁTU

GRAFICKÝ MOTÍV PLAGÁTU

GRAFICKÝ MOTÍV PLAGÁTU PRE XXIX. ROČNÍK MFHF V POPRADE – ODBORNÝ KOMENTÁR:

Konkrétnym výtvarným zámerom išlo o vytvorenie autentickej atmosférys ústredeného horolezeckého výškového výstupu a cenného športového i ľudského výkonu. Relatívne jednoduchý foto-snímok bol upravený formou tzv. “farebných saturácií”. V procese post-produkcie boli do motívu zakomponované výrazové štruktúry umocňujúce javy a kľúčové slová ako: vietor, chlad, mesačný šerosvit, energia, snaha, úsilie, rozvaha, zodpovednosť, synergia, časopriestor… Prezentovaný grafický motív má zároveň ambície vhodným emocionálnym odkazom akcentovať prohumánny osobnostný vklad a vysoký spoločenský kredit každej osobnosti športového života.

Všetkým milým divákom, organizátorom, sponzorom, priaznivcom i pozorovateľom XXIX. ročníka Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade želám v aktuálnej spoločenskej situácii hlavne veľa síl, pevné zdravie, veľa tvorivých inšpirácií a pozitívnych športovo-umeleckých zážitkov pri sledovaní vybraných filmových diel. Príroda a slobodný pohyb v nej je objektívne jeden z mála fenoménov, ktoré vnímavému človeku ponúkajú možnosti plnohodnotného prežívania zázrakov života, vzniku nových kreatívnych a ušľachtilých myšlienok i objavovania hlbších filozofických súvislostí v neustálom procese kultivovania každej ľudskej bytosti…

Srdečne

Marcel „Marcello“ Kupko v. r.

 

 

2 % pre Medzinárodný festival horských filmov v Poprade

2 % pre Medzinárodný festival horských filmov v Poprade

Milí priatelia,

Dovoľujeme si Vás požiadať o podporu Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade poukázaním 2% podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej a fyzickej osoby. V praxi to znamená, že dve percentá z vašich daní odvedených z príjmu za rok 2020 ktoré by ste inak odviedli štátu, darujete našej spoločnosti Horský film Poprad, n.f. Splnili sme stanovené podmienky, a preto si Vás dovoľujeme požiadať o tento, pre nás dôležitý, zdroj financií. Ďakujeme Vám za finančnú i ďalšiu všestrannú podporu v minulom roku.

Mária Hámor

Názov:  Horský film Poprad, n.f. IČO: 31949517 Právna forma: neinvestičný fond

Ďakujeme Vám za vašu finančnú podporu. 

Návod ako môžete poukázať 2% z vašich daní nájdete tu.

Predvyplnené a upraviteľné tlačivá pre ZAMESTNANCOV na poukázanie 2%, prípadne 3% z daní za rok 2020 na stiahnutie: 1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti POZOR! Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane v r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nie nadol (ako minulý rok), ale matematicky, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

FYZICKÉ OSOBY V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (oddiel VIII v type A, oddiel XII v type B). Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete vyššie.PRÁVNICKÉ OSOBY Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.Vypočítajte si vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.POZOR: Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. marca 2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane. Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. marca 2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (IV. časť). Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Premietame v kine Tatran Poprad

Premietame v kine Tatran Poprad

Tento týždeň sme pripravili pre Vás víťazné filmy XXVIII. Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade. Tí z Vás, ktorí si chcú pozrieť filmy na veľkom plátne môžu v kine Tatran v Poprade (https://www.kinotatran.sk). Vstupné na celý blok : 5 €

10. 12. 2020 štvrtok o 19.00

Cena za najlepší horolezecký film / The Prize for the Best Mountaineering Film

Dreamland
Réžia: Stanisŀaw Berbeka, Poľsko, 86 min., titulky
Za emotívnu výpoveď syna o živote a výnimočnosti svojho otca.
For an emotional son´s testimony about the life and exceptionality of his father.

Cena za najlepší krátky film / The Prize for the Best Short Film

Hmlovina / Nebula
Réžia: Jay Trusler, Kanada, 13 min
Za umelecké stvárnenie technickej náročnosti vzniku originálnej fotografie.
For the artistic portrayal of a technical complexity of the original photograph creation.

11.12.2020 piatok o 19.00

GRAND PRIX

Everest – najťažšia cesta / Everest – The Hard Way
Réžia: Pavol Barabáš, Slovensko, 52 min.
Za dokonalé dramatické uchopenie príbehu prelezenia najťažšej cesty na Evereste štvoricou špičkových slovenských horolezcov. Najväčšia tragédia v dejinách slovenského horolezectva je zobrazená cez emócie vedúceho expedície. Talent režiséra umožnil citlivým spôsobom poukázať na jej príbeh a následky.
For a perfect dramatic grasp of the story of climbing the most difficult route on Everest by four top Slovak climbers. The greatest tragedy in the history of Slovak moutaineering is depicted through the emotions of the expedition leader. The film director´s talent made it possible to point out the story and its consequences in a sensitive way.

Cena za najlepší dobrodružný film / The Prize for the Best Adventure Film

Salto je kráľ / Salto is the King
Réžia: Pavol Barabáš, Slovensko, 64 min.
Za príbeh výnimočnej partie kamarátov, ktorá ani v najextrémnejších podmienkach nestráca humor a pozitívnu energiu.
For the story of an extraordinary group of friends who do not lose humor and positive energy even in the most extreme conditions.

12.12. 2020 sobota o 19.00

 Čestné uznanie / Honorable Mention

Ufo Life
Réžia / Director: Jan Šimánek, Česká republika, 37 min.
Za dokonale pravdivú výpoveď o dráhe vrcholového horolezca a jeho rodinnom zázemí.
For a stunningly accurate enactment of a top climber´s career and his family background.

Cena poroty / The Prize of the Jury

Nechcený autoportrét / The Unwanted – Self Portrait
Réžia: Rastislav Hatiar, Slovensko, 67 min.
Za originálne uchopený príbeh straty priateľa cez rozhovory realizované zvláštnym autorským spôsobom.
For the originally captured story of the friend´s loss through the interviews conducted in an author´s authentic way.

Premietanie v Spišskej Novej Vsi

Premietanie v Spišskej Novej Vsi

Tento týždeň sme pripravili pre Vás víťazné filmy XXVIII. Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade. Tí z Vás, ktorí si chcú pozrieť filmy na veľkom plátne môžu v Spišskej Novej Vsi, v kine Mier ( http://www.mkc.snv.sk/ ). Vstupné na celý blok : 5 €

V decembri pripravujeme premietanie aj v Poprade.

 

27. – 28. 11. 2020 piatok, sobota o 19.00

EVEREST – NAJŤAŽŠIA CESTA, GRAND PRIX

Za dokonalé dramatické uchopenie príbehu prelezenia najťažšej cesty na Evereste štvoricou špičkových slovenských horolezcov. Najväčšia tragédia v dejinách slovenského horolezectva je zobrazená cez emócie vedúceho expedície. Talent režiséra umožnil citlivým spôsobom poukázať na jej príbeh a následky.

Réžia: Pavol Barabáš, Slovensko, 52 min.

 

NECHCENÝ AUTOPORTRÉT, Cena poroty

Za originálne uchopený príbeh straty priateľa cez rozhovory realizované zvláštnym autorským spôsobom.

Réžia: Rastislav Hatiar, Slovensko, 67 min.

 

29. 11. 2020 nedeľa o 19.00

SALTO JE KRÁĽ, Cena za najlepší dobrodružný film

Za príbeh výnimočnej partie kamarátov, ktorá ani v najextrémnejších podmienkach nestráca humor a pozitívnu energiu.

Réžia: Pavol Barabáš, Slovensko, 80 min.

 

DREAMLAND, Cena za najlepší horolezecký film

Za emotívnu výpoveď syna o živote a výnimočnosti svojho otca.

Réžia: Stanisŀaw Berbeka, Poľsko, 86 min., titulky

VÝSLEDKY – RESULTS

VÝSLEDKY – RESULTS

V Ý S L E D K Y    –    R E S U L T S

XXVIII. Medzinárodného festivalu horských filmov Poprad
28th International Festival of the Mountain Films, Poprad

 

Porota v zložení Mária Dutková (Slovenská republika), Jerzy Porębski (Poľsko), Steve Lichtag (Česká republika) si od 14. do 17. októbra 2020 prezrela 45 súťažných filmov zo 15 krajín sveta. Porota rozhodla, že spomedzi súťažných filmov si ocenenie zaslúžia nasledujúce filmy:

The International Jury, composed of Maria Dutkova (Slovak Republic), Jerzy Porębski (Poland)  and Steve Lichtag (Czech Republic) evaluated 45 competitive films from 15 countries             between 14th and 17th October 2020. The Jury decided to award the below listed films:

 

GRAND PRIX

Everest – najťažšia cesta  /   Everest – The Hard Way

Réžia / Director:  Pavol Barabáš                                                         Slovensko / Slovakia,  2020

Za dokonalé dramatické uchopenie príbehu prelezenia najťažšej cesty na Evereste štvoricou špičkových slovenských horolezcov. Najväčšia tragédia v dejinách slovenského horolezectva je zobrazená cez emócie vedúceho expedície. Talent režiséra umožnil citlivým spôsobom poukázať jej príbeh a následky.
For a perfect dramatic grasp of the story of climbing the most difficult route on Everest by four top Slovak climbers. The greatest tragedy in the history of Slovak moutaineering is depicted through the emotions of the expedition leader. The film director´s talent made it possible to point out the story and its consequences in a sensitive way.

 

Cena poroty / The Prize of the Jury

Nechcený autoportrét / The Unwanted – Self Portrait

Réžia / Director: Rastislav Hatiar                                                         Slovakia / Slovensko,2020

Za originálne uchopený príbeh straty priateľa cez rozhovory realizované zvláštnym autorským spôsobom.
For the originality of the story of a friend´s loss captured through the interviews conducted in an author´s  authentic way.

 

Cena za najlepší krátky film
The Prize for the Best Shortfilm

Hmlovina / Nebula

Réžia / Director: Jay Trusler                                       Kanada / Canada, 2019

Za umelecké stvárnenie technickej náročnosti vzniku originálnej fotografie.
For an artistic expression of a technically complex process, in which the original photograph is created.

 

Cena za najlepší horolezecký film
The Prize for the Best Mountaineering Film

Dreamland

Réžia / Director: Stanisŀaw Berbeka                                     Poľsko / Poland, 2018

Za emotívnu výpoveď syna o živote a výnimočnosti svojho otca.
For an emotional testimony about the life and exceptionality of his father.

 

Cena za najlepší dobrodružný film
The Prize for the Best Adventurous Film

Salto je kráľ  /  Salto is the King

 Réžia / Director: Pavol Barabáš                                          Slovensko / Slovakia, 2020

                        Za príbeh výnimočnej partie kamarátov, ktorá ani v najextrémnejších podmienkach nestráca humor a pozitívnu energiu.
                  For the story of an extraordinary group of friends who do not lose humor and positive energy even in the most extreme conditions.

 

Čestné uznanie  /  Honorable Mention

 Reel Rock: Štáty podľa Joea  /  Reel Rock: United States of Joe´s

 Réžia / Director: Peter Mortimer                                                                 USA, 2019

Za skvele postavený príbeh o prepojení životných filozofií rôznych kultúr a generácii.
For a well-built story about connecting the life philosophies of different cultures and generations.  

            

Čestné uznanie / Honorable Mention

 Ufo life

Réžia / Director: Jan Šimánek                              Česká republika / Czech Republic, 2020

Za dokonale pravdivú výpoveď o dráhe vrcholového horolezca a jeho rodinnom zázemí.
For a perfectly true expression of a top climber´s career and his family background.